Utah National Parks, February 2009

Home » Photos » Utah National Parks, February 2009

Balanced Rock

Balanced Rock