Utah National Parks, February 2009

Home » Photos » Utah National Parks, February 2009

Delicate Arch from upper viewpoint

Delicate Arch from upper viewpoint